Algemene voorwaarden voor Yu.Tea

Artikel 1

Definities Voor de toepassing van deze voorwaarden gelden de volgende definities
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Yu.Tea.
Tag: kalenderdag;
Duurzame drager: elk medium dat de consument van Yu.Tea de consument in staat stelt om aan hem persoonlijk gerichte informatie op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en / of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand ;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Yu.Tea
Telefoonnummer: 06.144.144.21
Toegang: maandag t / m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
E-mailadres: becauseyucare@gmail.com
BTW nummer: NL141916060B01
KvK-nummer: 69035652
Bank: NL17INGB0008043827

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Yu.Tea en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Yu.Tea en consument.
  2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Yu.Tea zijn in te zien en dat deze op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
  3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden op elektronische wijze aan de consument ter beschikking worden gesteld op een zodanige wijze dat de consument deze gemakkelijk kan opslaan. op een duurzame datadrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch kunnen worden gelezen en dat deze op verzoek van de consument langs elektronische weg of anderszins kosteloos worden toegezonden.
  4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich bij tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. .

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Yu.Tea gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke fouten of kennelijke fouten in het aanbod binden Yu.Tea niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Yu.Tea onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang Yu.Tea de ontvangst van deze aanvaarding niet heeft bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Yu.Tea passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Yu.Tea passende beveiligingsmaatregelen in acht nemen.
  4. Yu.Tea kan – binnen wettelijke kaders – achterhalen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Yu.Tea op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  5. Yu.Tea zal de consument bij het product of dienst de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  een. het e-mailadres van Yu.Tea waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, of een duidelijke verklaring omtrent uitsluiting van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Yu.Tea deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 6 – Kijktermijn / herroepingsrecht

 1. Bij een consumentenkoop heeft de koper conform de Wet Koop op Afstand (artikel 7: 5 BW) het recht (een deel van) de geleverde zaken binnen een termijn van 14 werkdagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint wanneer de bestelde goederen zijn geleverd. Indien de klant de geleverde zaken na het verstrijken van deze termijn niet aan Yu.tea heeft geretourneerd, is de koop een feit. De klant is verplicht, alvorens tot terugzending over te gaan, Yu.tea hiervan binnen 14 werkdagen na levering schriftelijk op de hoogte te stellen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het retourneren van de geleverde goederen is geheel voor rekening en risico van de klant.
  2. De goederen dienen in hun originele en ongeopende verpakking en in nieuwe staat te worden geretourneerd. Indien de zaken door de klant zijn gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat de koper het product (en) (hoe dan ook) wenst te behouden. De kosten en het risico van verzending zijn voor rekening van de koper.
  3. Yu.Tea behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een deel van het betaalde bedrag te crediteren indien er een duidelijk aantoonbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of de verpakking al is geopend, of is beschadigd door de de schuld van de koper (anders dan die van Yu.Tea.).
  4. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Yu.Tea schade heeft geleden die te wijten is aan een handelen of nalaten van de klant of anderszins voor risico van de klant is, zal Yu.Tea de klant hiervan op de hoogte stellen. schriftelijk (per brief of e-mail) Yu.Tea behoudt zich het recht voor om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade in mindering te brengen op het aan de klant terug te betalen bedrag.
  5. Met inachtneming van het bepaalde in 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4 draagt Yu.Tea er zorg voor dat binnen 30 dagen na behoorlijke ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald.

Artikel 7 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
  2. In afwijking van het vorige lid kan Yu.Tea producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Yu.Tea geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
  3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
  4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien YU. heeft dit bedongen en:
  een. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument heeft de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
  5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
  6. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
  7. Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 6% of 21% BTW.
  8. Bij gebruik van kortingscodes bij betaling controleert Yu.Tea of de korting correct wordt toegepast en besluit Yu.Tea daarom of de korting kan worden toegekend. Bij onjuiste toepassing behoudt Yu.Tea zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

 1. Yu.Tea garandeert dat de producten beantwoorden aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Yu.Tea er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  2. Een door Yu.Tea fabrikant of importeur verstrekte garantie laat onverlet de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst jegens Yu.Tea kan doen gelden.

Artikel 9 – Aanbiedingen

 1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
  2. Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door de koper, behoudt Yu.Tea zich het recht voor binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding het aanbod te herroepen of daarvan af te wijken.
  3. Mondelinge toezeggingen binden Yu.Tea slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
  4. Aanbiedingen van Yu.Tea gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
  5. Yu.Tea kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
  6. Aanvullingen, wijzigingen en / of nadere afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Yu.Tea zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. YU. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Yu.Tea het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Yu.Tea zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging zal duidelijk en begrijpelijk worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Yu.Tea.
  6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij Yu.Tea tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Yu.Tea bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  7. Als u een bestelling plaatst bij Yu.Tea, worden uw gegevens opgenomen in de klantendatabase van Yu.Tea. Yu.Tea houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ook ons privacybeleid. <>
  8. Yu.Tea respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor de vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
  9. In sommige gevallen maakt Yu.Tea gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na aanvang van de bedenktijd te worden voldaan.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Yu.Tea te melden
  3. In geval van wanbetaling door de consument heeft Yu.Tea het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, vooraf gemaakte redelijke kosten bij de consument in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 3 dagen na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Yu.Tea, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  2. Bij Yu.Tea ingediende klachten worden binnen een termijn van 3 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Yu.Tea binnen de termijn van 3 dagen reageren met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.
  3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen Yu.Tea en de koper, die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam, tenzij Yu.Tea het geschil liever voorlegt aan de bevoegde rechter. woonplaats van de koper, met uitzondering van die geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de kantonrechter.
  Amsterdam, november 2018

Contact

Yu.Tea
Becauseyucare@gmail.com
06-14414421